Всеки човек има правото на предприемачество, като тази свобода на икономическа изява е регламентирана в различните закони и постановления, уредени от държавата.
В последните години се повишава интереса на гражданите към започване на собствен бизнес, предвид по-благоприятната икономическа обстановка в страната.

Не е задължително инвестирането на значителна сума при регистрирането на фирма. Стартирането на бизнес в България никога не е било толкова лесно и бързо, както в последните години.

Един от най-изгодните варианти за започване на бизнес е регистрацията на фирма като едноличен търговец. Фирма Профирмс ЕООД извършва регистрация на ЕТ само за 99 лв.!

Разлики между ЕТ и ООД

Законовите изисквания при регистриране на ЕТ са следните:
– да е пълнолетен гражданин, с навършени 18 години;
– физическо лице с местожителство в страната;
– да не е в производство за обявяване в несъстоятелност;
– при наличието на несъстоятелност, лицето трябва да е с възстановени права;
– да не е осъждано за банкрут;
– физическо лице, което не е било управител или член на управителен орган на дружество, което е прекратено поради несъстоятелност. Това не може да е ставало, поне в последните две години;
– гражданин, който не е бил управител или член на управителен орган на дружество, за което е влязло в сила наказателно постановление. Това може да е неизпълнение на задължения по създаване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

Важно условие преди регистрирането на фирмата е проверката дали името е свободно в сайта на Търговския регистър. Това става бързо и лесно, като при наличие на сходни наименования се избира друг вариант. Новият и незает вариант може и да се запази, като се заплаща допълнителна такса, установена от закона. Името на фирмата трябва да съдържа първото име и фамилия на собственика, допълнени от абревиатурата ЕТ. Според закона не е допустимо да се използват съкращения, освен това за съчетанието „едноличен търговец“.

(Visited 1 times, 1 visits today)