Този път ще ви споделим „късче“ от материал, който бихте учили при записване за курс за оператор на компютър, информатика, информационни технологии или друга специалност, свързана с програмиране, алгоритми, работа с компютри като цяло.

И така… какво представлява повторението при управляващите структури?

Не може да се каже, че да се търси най-голямото измежду 3 числа е особено интересна задача. Нейното непосредствено обобщение обаче е твърде важна и много полезна задача. Нека само си припомним, че ние често се интересуваме от максималната измерена температура за даден месец, година или столетие. Могат да се посочат и други такива задачи, чиято формулировка се свежда до търсене на максималното измежду n числа. За решаването й ще ни помогне идеяга на алгоритъма за търсене на най-голямото измежду 3 числа във варианта MX1.

Ако числата са n на брой, това означава, че ще трябва да се запишат n-1 подобни команди. Естествено това е невъзможно, ако n е неизвестно или ако стойността му, например е 10 000. Става ясно, че трябва нова управляваща структура, която да извърши многократното изпълнение на командата с общо вид: „Ако X > Max тогава Max = Х”, където с Х е означено кое да е измежду n-те числа. Управляващи структури с подобни функции се наричат повторения, а най.често ц;икли. Като използваме цикъл, можем да дадем едно общо решение на дадена задача за търсене на най-голямото число, например.

В даден алгоритъм може да се използва цикличната управляваща структура. В този случай, краткото изпълнение на блока от 2 команди се нарича тяло на цикъла. Начинът, по който се изпълняват такива команди, може да се изрази чрез блок схема. Броят на изпълненията на тялото се извършва с помощта на променлива – брояч. Такива цикли се наричат цикли, управлявани с брояч, защото със съответната променлива се „брои” колко пъти се изпълнява тялото на цикъла. Съществуват и други видове цикли. Те се използват в случаите, когато предварително не е известно колко пъти ще се изпълни тялото му. Повторенията в тези цикли зависят от условия, записани като логически изрази. Ако условието е удовлетворено, тялото се изпълнява още веднъж, в противен случай цикълът се преустановява и се изпълнява следващата в алгоритъма команда.

Източник: Курс за оператор на компютър